สภาพปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
0

สภาพปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

สภาพปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยการใช้อํานาจบริหารจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ที่เกิดจากภาครัฐ ๑. สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความพร้อมและไม่มีความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และบางเขตพื้นที่ใช้อคติในการทํางาน ครอบครัวจึงไม่ได้รับสิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่การดําเนินการยื่นขออนุญาตจัดการศึกษา การเขียนแผนการจัดการศึกษา การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพบริบทและศักยภาพผู้เรียนจนมีปัญหาไปถึงการวัดและประเมินผลที่ไม่สอดคล้องกับวิีธการเรียนรู้ของผู้เรียน

วิกฤตการศึกษากับภารกิจสมาคมบ้านเรียนไทย
1

วิกฤตการศึกษากับภารกิจสมาคมบ้านเรียนไทย

วิกฤตการศึกษากับภารกิจสมาคมบ้านเรียนไทย   ในปัจจุบันวิกฤตทางสังคมเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เกิดปัญหาเกี่ยวกับเด็กตามมามากมายจนทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองจํานวนมากขึ้นต้องหันกลับมามองบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการให้ความคุ้มครองชีวิตการเรียนรู้ของลูกหลานด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเริ่มขยายฐานคิดเป็นวงกว้างที่ขยายความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยมือพ่อแม่ และคนในครอบครัวสามารถส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและตรงตามศักยภาพความถนัดและความสนใจของเด็กๆ ที่ทําให้ลูกหลานเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถพัฒนาไปบนกระบวนการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่โรงเรียนในระบบยังทําได้ยากคือการทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

สภาพการณ์การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากอดีตสู่ปัจจุบัน
0

สภาพการณ์การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ย้อนอดีตยุคก่อนปฏิรูปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ก่อนหน้าที่จะเกิดการขับเคลื่อนสังคมไทยในห้วงเวลาของการปฏิรูปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ให้มีการกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งของสิทธิพ่อแม่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คืนสู่รากฐานทางวัฒนธรรมการศึกษาที่ยกย่องให้พ่อแม่เป็นครูของลูก มีกลุ่มครอบครัวที่มั่นใจในการเลือกรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้กับลูกหลาน ดําเนินการกันอย่างอิสระและดําเนินการอย่างเงียบๆ เพราะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมและภาครัฐ เนื่องจากพัฒนาการของการศึกษาของสังคมไทยได้ถูกระบบการบริหารจัดการด้วยอํานาจบริหารส่วนกลางจนสังคมไทยได้รับประสบการณ์การดํารงชีวิตที่ครอบงํามาจากนโยบายภาครัฐทั้งทางวิถีคิดและวิถีประพฤติปฏิบัติตามระบบการจัดการโดยภาครัฐ ให้เข้าใจว่าการศึกษาสําหรับประชาชนนั้นถูกจัดเป็นระบบการบริหารงานที่กําหนดจากส่วนกลางโดยภาครัฐ